Zakładanie podmiotu leczniczego

Chcesz założyć własną placówkę medyczną, ale nie wiesz od czego zacząć? W tym poradniku Prawnicy z naszej Kancelarii Adwokackiej wyjaśniają...
Strona główna » Poradniki prawne » Zakładanie podmiotu leczniczego
Glass Brudziński - Kancelaria Adwokacka i Radców Prawnych Warszawa - Emblemat

Adwokaci i Radcy Prawni

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Glass – Brudziński – Adwokaci i Radcy Prawni Warszawa.

Zakładanie podmiotu leczniczego – od czego zacząć?

Chcesz założyć własną placówkę medyczną, ale nie wiesz od czego zacząć? Jeżeli tak, ten artykuł jest skierowany właśnie do Ciebie.

Na wstępie należy wskazać, iż podstawowym aktem prawnym regulującym działalność podmiotów leczniczych jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Akt ten określa główne ramy prawne w jakich funkcjonują placówki medyczne. Ale po kolei.

Zdecyduj jaką wybrać formę prawną dla podmiotu leczniczego

Pierwszym krokiem do założenia działalności leczniczej jest rozważenie w jakiej formie prawnej podmiot ten ma funkcjonować, tj. czy ma to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, czy też jedna ze spółek prawa handlowego: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna, z o.o., akcyjna. Należy zaznaczyć, iż ustawa o działalności leczniczej nie wprowadza w tym zakresie żadnego ograniczenia. Ty decydujesz jaka forma prawna prowadzenia działalności leczniczej jest dla Ciebie odpowiednia.

Wyjątkiem będzie tylko spółka partnerska. Zgodnie z jej definicją zamieszczoną w art. 86 Kodeksu spółek handlowych spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: (…) lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty.

Zakładając podmiot leczniczy nie musisz mieć wykształcenia medycznego

Istotne, że zakładając podmiot leczniczy nie musisz posiadać wykształcenia medycznego oraz wykonywać zawodu medycznego (przy czym co oczywiste masz obowiązek zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, ale o tym w dalszej części). Na marginesie należy dodać, iż jedną z najczęściej wybieranych form prawnych działalności leczniczej jest struktura sp. z o.o. z uwagi na ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Jest to istotne gdyż wspólnik nie musi być lekarzem, a więc osobą zaznajomioną ze świadczonymi procedurami.

Rejestracja działalności – placówki medycznej

Po wyborze formy prawnej placówki medycznej konieczne jest zarejestrowanie działalności. Spółki osobowe i kapitałowe powstają dopiero z chwilą wpisu do rejestru –Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), co może wiązać się z koniecznością oczekiwania na wpis przez kilka miesięcy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) pojawi się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.

Wybór lokalu dla utworzonej placówki medycznej

Kolejna kwestia wymagająca rozważenia to wybór lokalu w którym będzie prowadzona działalność lecznicza. I tu musimy zwrócić szczególną uwagę na art. 22 Ustawy o działalności leczniczej.

Zgodnie z nim pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wymagania dotyczą w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych, instalacyjnych.

Dokumentem szczegółowo określającym te wymagania jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dla przykładu należy wskazać, iż pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków, natomiast kształt i powierzchnia pomieszczeń takiego podmiotu powinna umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie.

Wykupienie obowiązkowej policy OC przy otwieraniu działalności jako podmiot leczniczy

Nie zapomnijmy także o wykupieniu polisy OC. Zgodnie z art. 17 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia.

W myśl art. 25 powyższej ustawy, umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

Obowiązkowy personel medyczny podmiotu leczniczego

Bez odpowiedniego personelu nie da się oczywiście prowadzić placówki medycznej. Tak jak zostało to wskazane powyżej podmiot leczniczy jest zobowiązany zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Zatrudnienie może odbywać się na podstawie umowy o prace, czy też umów cywilnoprawnych takich jak zlecenie lub kontrakt.

Dokumentacja podmiotu leczniczego

Należy także zadbać o właściwą dokumentację podmiotu leczniczego. Jednym z najważniejszych dokumentów jest tzw. regulamin organizacyjny.

Jest to akt wewnętrzny określający funkcjonowanie podmiotu leczniczego. Dla podmiotów leczniczych jest on obowiązkowy. Art. 24 Ustawy o działalność leczniczej określa jakie elementy powinien on zawierać tj. m.in.:

  • nazwę podmiotu,
  • cele i zadania podmiotu,
  • strukturę organizacyjną zakładu leczniczego,
  • rodzaj działalności leczniczej
  • oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Regulamin organizacyjny jest ustalany przez kierownika, którym w przypadku spółek jest zarząd. I oczywiście – RODO, na które składają się m.in.: klauzule informacyjne, polityka ochrony danych osobowych, czy też umowy powierzenia przetwarzania danych.

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów leczniczych

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów leczniczych.

Podmiot leczniczy może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Organem prowadzącym rejestr jest wojewoda ze względu na siedzibę podmiotu. Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

Należy zaznaczyć, iż do dnia 15 lipca 2016 r. do wniosku dołączało się dokument potwierdzający spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej – dokumentem tym była opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydawana w drodze decyzji administracyjnej.

Powyższe oznacza, iż od 15 lipca 2016 r. przed rozpoczęciem działalności podmiotu leczniczego nie trzeba uzyskiwać decyzji sanepidu. Niemniej jednak, w przypadku, gdy podmiot będzie chciał uzyskać opinię sanitarną, może zwrócić się wnioskiem do Inspektora o wydanie takiej opinii, potwierdzającej, że w obiekcie, w którym planuje się prowadzenie działalności leczniczej zostały spełnione  warunki higieniczno-sanitarne do prowadzenia działalności zgodnie z przeznaczeniem i spełnia on wymogi zawarte w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Jeżeli chcesz założyć podmiot leczniczy, ale nie wiesz od czego zacząć koniecznie zgłoś się do Kancelarii Adwokackiej Adwokata Artura Glass- Brudzińskiego z siedzibą w Warszawie. Posiada on niezbędną wiedzę prawną i doświadczenie, dzięki którym bez problemu założysz podmiot leczniczy.

Adwokaci i Radcy Prawni - Warszawa

Kancelaria Adwokacka Glass-Brudziński

Jeśli szukasz skutecznego i dobrego adwokata lub radcy prawnego na terenie Warszawy, który skutecznie poprowadzi Twoją sprawę - skontaktuj się z nami. Tworzymy zespół doświadczonych i skutecznych adwokatów z Warszawy (Centrum – Śródmieście), którzy profesjonalnie zajmą się Twoimi sprawami i zabezpieczą Twoje interesy.

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Adwokaci i Radcy Prawni Glass-Brudziński Warszawa

Zainteresował Państwa ten artykuł prawny? A może szukają Państwo innych tematów, bądź doprecyzowania poruszonych zagadnień prawnych? Prosimy o wysłanie stosownych informacji w poniższym formularzu. Nasz zespół doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych z Warszawy mających szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa zapoznają się z wysłaną prośbą i dołożą wszelkich starań by udzielić stosownych informacji. 

2 + 4 =

Adwokat Warszawa • Kancelaria Prawna

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Adwokaci i Radcy Prawni Glass-Brudziński Warszawa

Nasz zespół tworzą doświadczeni adwokaci, radcy prawni, prawnicy oraz asystenci z centrum Warszawy.
Poznajmy się bliżej, obsługujemy zarówno klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Adwokaci z Warszawy (Centrum)

Doradztwo i pomoc prawna Glass-Brudziński Warszawa

Siedziba naszej Kancelarii Adwokackiej i Radców prawnych mieści się w Warszawie, a dokładnie w samym jej centrum, ul. Łucka 15 lok. 1001, 00-842 Warszawa, Piętro X. Założycielem Kancelarii Adwokackiej GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni z Warszawy jest adwokat Artur Glass-Brudziński, który czynnie wykonuje zawód adwokata w ramach przynależności do Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Eksperci prawa z Warszawy

Kompleksowa pomoc prawna Glass-Brudziński Warszawa

Dla adwokatów oraz radców prawnych naszej Kancelarii z Warszawy nie ma trudnych spraw, są tylko nowe wyzwania, na które z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie. Wiele prowadzonych spraw rozstrzygamy prostymi i najbardziej skutecznymi rozwiązaniami już na etapie przedsądowym.