Zniesławienie czyli krótko o batalii prawniczej pomiędzy Johnny Depp a Amber Heard a polskich realiach

Kto z nas nie czekał na werdykt w głośnym procesie – Johnny Depp kontra Amber Heard, toczącym się przed amerykańskim...
Strona główna » Poradniki prawne » Zniesławienie czyli krótko o batalii prawniczej pomiędzy Johnny Depp a Amber Heard a polskich realiach
Glass Brudziński - Kancelaria Adwokacka i Radców Prawnych Warszawa - Emblemat

Adwokaci i Radcy Prawni

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Glass – Brudziński – Adwokaci i Radcy Prawni Warszawa.

Kto z nas nie czekał na werdykt w głośnym procesie – Johnny Depp kontra Amber Heard, toczącym się przed amerykańskim sądem w stanie Virginia.

Aktor oskarżył byłą już żonę o zniesławienie, gdyż ta miała zaszkodzić jego dobremu imieniu i czci określając siebie w artykule opublikowanym w roku 2018 na łamach gazety The Washington Post jako „osobę publiczną reprezentującą ofiarę przemocy domowej”.

Po prawie 7 tygodniach batalii sądowej, którą mogliśmy śledzić w mediach, ława przysięgłych rozstrzygnęła sprawę o zniesławienie na korzyść aktora, który dostanie odszkodowanie wysokości 15 mln dolarów amerykańskich. Jednakże ławnicy oświadczyli, że byli partnerzy zniesławiali się wzajemnie, w związku z czym Amber Heard również otrzyma zadośćuczynienie wyrównawcze w wysokości 2 mln dolarów amerykańskich.

Zniesławienie w polskiej ustawie karnej

Zgodnie z art. 212 §1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (zwaną dalej „K.k.”) zniesławienie polega na pomawianiu innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

W typie podstawowym zniesławienie zagrożone jest karą grzywny lub karą ograniczenia wolności, natomiast w typie kwalifikowanym polegającym na dokonaniu zniesławienia za pomocą środków masowego przekazu (m.in. Internet, telewizja, prasa, radio), podlega nawet karze pozbawienia wolności do roku.

Pomawiać to bezpodstawnie zarzucić coś komuś, oskarżyć kogoś o coś (por. Słownik języka polskiego PWN). Pomówienie musi odnosić się do postępowania (np. popełnienie przestępstwa, prowadzenie nieetycznego trybu życia) lub właściwości (np. uzależnienie od alkoholu, środków odurzających, a w przypadku podmiotu zbiorowego np. chaos organizacyjny, niekompetencja personelu), które mogą poniżyć daną osobę (a także podmiot zbiorowy) w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Do zniesławienia dochodzi wtedy, gdy wypowiedź zawierająca treści naruszające cześć dotrze jeszcze co najmniej do jednej, innej osoby.

Pomówienie zostanie uznane za zachowanie karalne tylko wówczas, gdy jest ono bezprawne. Jeśli prawo zezwala na przekazywanie wiadomości, które w braku tego zezwolenia mogłyby być uznane za wyczerpujące znamiona pomówienia, zachowania sprawcy nie można uznać za pomówienie.

Przestępstwo zniesławienia można popełnić tylko przez działanie w zamiarze bezpośrednim bądź ewentualnym. Wbrew literalnej wykładni pomówienie może być zrealizowane nie tylko ustnie, lecz także pisemnie oraz m.in. za pomocą druku, rysunku czy przy użyciu technicznych środków przekazu informacji (m.in. telefon, Internet).

Przestępstwo zniesławienia jest przestępstwem formalnym, dla dokonania którego nie jest wymagane zaistnienie skutku w postaci rzeczywistego poniżenia lub utraty zaufania przez pokrzywdzonego. Nie oznacza to jednak, aby nie było istotne to, czy zniesławiające zarzuty mogły taki skutek spowodować. Pomówienie tylko wtedy stanowi czyn zabroniony pod groźbą kary, kiedy wiąże się z nim możliwość wystąpienia szkody w postaci możliwości poniżenia lub narażenia na utratę zaufania.

Przestępstwo zniesławienia zarówno w typie podstawowym, jak i kwalifikowanym jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Wszczęcie postępowania karnego następuje na drodze wniesienia przez oskarżyciela prywatnego aktu oskarżenia do sądu.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego nie można upatrywać znamion przestępstwa zniesławienia w samym wytoczeniu oskarżenia o popełnienie konkretnego przestępstwa, także wtedy, gdy postępowanie karne nie kończy się wyrokiem skazującym. Złożenie aktu oskarżenia o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego jest, co oczywiste, ustawowym uprawnieniem oskarżyciela prywatnego. Niezależnie od tego, jak sąd rozstrzygnie w przedmiocie złożonego oskarżenia, samo jego wniesienie nie może być uznane za działanie bezprawne, a tym samym przestępne (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 30 stycznia 2019 r., sygn. akt: V KK 439/18, LEX nr 2634542).

Nawiązka

W razie skazania za przestępstwo zniesławienia ustawodawca dopuścił możliwość orzeczenia nawiązki. Nawiązka może zostać orzeczona na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. Wysokość nawiązki określa art. 48 K.k., może zostać orzeczona do 100.000 zł.

Podanie wyroku do publicznej wiadomości

W razie skazania za przestępstwo zniesławienia sąd na wniosek pokrzywdzonego orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości (art. 215 K.k.). Podanie wyroku do publicznej wiadomości ogranicza się wyłącznie do wyroku skazującego, a nie uniewinniającego, umarzającego lub warunkowo umarzającego postępowanie. Obowiązek publikacji nie dotyczy orzeczeń o odstąpieniu od wymierzenia kary. Orzeczenie przez sąd podania wyroku do publicznej wiadomości w razie złożenia stosownego wniosku jest obligatoryjne.

Jedną ze spraw o zniesławienie, którą Kancelaria Glass-Brudziński Adwokaci i Radcy Prawni ma możliwość prowadzić jest sprawa Karola Strasburgera i wydaliśmy w tej sprawie stosowne oświadczenie, które zostało również opublikowane na profilu portalu społecznościowym Facebook naszego Klienta.

Adwokaci i Radcy Prawni - Warszawa

Kancelaria Adwokacka Glass-Brudziński

Jeśli szukasz skutecznego i dobrego adwokata lub radcy prawnego na terenie Warszawy, który skutecznie poprowadzi Twoją sprawę - skontaktuj się z nami. Tworzymy zespół doświadczonych i skutecznych adwokatów z Warszawy (Centrum – Śródmieście), którzy profesjonalnie zajmą się Twoimi sprawami i zabezpieczą Twoje interesy.

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Adwokaci i Radcy Prawni Glass-Brudziński Warszawa

Zainteresował Państwa ten artykuł prawny? A może szukają Państwo innych tematów, bądź doprecyzowania poruszonych zagadnień prawnych? Prosimy o wysłanie stosownych informacji w poniższym formularzu. Nasz zespół doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych z Warszawy mających szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa zapoznają się z wysłaną prośbą i dołożą wszelkich starań by udzielić stosownych informacji. 

7 + 12 =

Adwokat Warszawa • Kancelaria Prawna

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Adwokaci i Radcy Prawni Glass-Brudziński Warszawa

Nasz zespół tworzą doświadczeni adwokaci, radcy prawni, prawnicy oraz asystenci z centrum Warszawy.
Poznajmy się bliżej, obsługujemy zarówno klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Adwokaci z Warszawy (Centrum)

Doradztwo i pomoc prawna Glass-Brudziński Warszawa

Siedziba naszej Kancelarii Adwokackiej i Radców prawnych mieści się w Warszawie, a dokładnie w samym jej centrum, ul. Łucka 15 lok. 1001, 00-842 Warszawa, Piętro X. Założycielem Kancelarii Adwokackiej GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni z Warszawy jest adwokat Artur Glass-Brudziński, który czynnie wykonuje zawód adwokata w ramach przynależności do Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Eksperci prawa z Warszawy

Kompleksowa pomoc prawna Glass-Brudziński Warszawa

Dla adwokatów oraz radców prawnych naszej Kancelarii z Warszawy nie ma trudnych spraw, są tylko nowe wyzwania, na które z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie. Wiele prowadzonych spraw rozstrzygamy prostymi i najbardziej skutecznymi rozwiązaniami już na etapie przedsądowym.